Alapszabály

PREAMBULUM

Az Alapszabály a 2022. május 11-i Közgyűlés által elfogadott módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege. Az Alapszabály a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálya alatt áll.

1. A Szövetség neve: Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége

Rövidítve: VTMSZ

Angolul: Association of Management Consultants in Hungary

Németül: Vereinigung der Managementberater in Ungarn

2. A Szövetség székhelye: 1064 Budapest, Izabella utca 62-64. lh. A. III.em.1.

3. Fogalmak

Kifejezés:      Vezetési tanácsadás

Meghatározás:
A vezetési tanácsadás a vezetési kérdésekben független személyek által nyújtott tanácsadási tevékenység. Általában magában foglalja a problémák és lehetőségek felismerését és elemzését, megfelelő javaslatok kidolgozását és megvalósításukhoz nyújtott segítséget.

A vezetési tanácsadás területei:

1. Stratégiai tanácsadás

 • Stratégiai tervezés és szervezetfejlesztés
 • Vállalati összeolvadások és felvásárlások
 • Piac- és konkurenciaelemzés
 • Értékesítés, marketing és vállalati kommunikáció
 • Pénzügyi tanácsadás
 • Egyéb, pl. piackutatás

2. Vállalati működés és folyamatok

 • BPR
 • Változásmenedzsment
 • Vevői és szállítói kapcsolatrendszer kezelése
 • Projekt menedzsment
 • Munkaszervezés és költségcsökkentés
 • Beszerzés és ellátás menedzsment
 • Outsourcing
 • Egyéb, pl. minőségmenedzsment, benchmarking, logisztika

3. Emberi erőforrás menedzsment tanácsadás

 • HR stratégia és HR marketing
 • Szervezetfejlesztés
 • Vezetői coaching
 • Toborzás, kiválasztás, vezető keresés
 • Fizetések, juttatások és nyugdíjazási programok
 • Teljesítményértékelés és –menedzsment
 • Tréning, oktatás
 • Karriertervezés és –menedzsment
 • Egyéb, pl. támogató leépítés

4. Informatikai tanácsadás

 • IT tanácsadás
 • IT rendszerek elemzése, rendszertervezés, -fejlesztés, -integráció
 • Egyéb

Kifejezés: Vezetési tanácsadó cég

Meghatározás:
Vezetési tanácsadó cégnek az a vállalkozás tekintendő, amelynek éves tevékenységének több mint 60%-a vezetési tanácsadásból származik (vagyis éves árbevételének legalább 60%-át a vezetési tanácsadás teszi ki), amelyet olyan ügyfelek részére végez, akik/amelyek nincsenek szervezeti, illetve tulajdonosi kapcsolatban a céggel, vagy kapcsolt vállalkozásaival.

Kifejezés: Vezetési tanácsadó

Meghatározás:
A vezetési tanácsadás területeinek legalább egyikén hivatásszerűen független szakmai szolgáltatást nyújtó személy, aki a hivatásszerű működéshez szükséges felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezik.

Kifejezés: Minősített vezetési tanácsadó (Certified Management Consultant, CMC)

Meghatározás:
Megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkező, a szakma etikai elveit elfogadó és azok szerint dolgozó vezetési tanácsadó, aki a CMC címet a meghatározott feltételek szerint megszerezte és a megtartásához szükséges feltételeknek megfelel. A CMC minősítés kizárólagos magyarországi gazdája a VTMSZ, ezt az ICMCI által kiadott nemzetközi akkreditációja biztosítja.

Kifejezés: ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes)

Meghatározás:
Az ICMCI a nemzeti tanácsadói szövetségek nemzetközi tanácsa, egy svájci székhelyű világszervezet, amely a természetes személyeket is tömörítő szövetségek közötti szorosabb együttműködés, ezzel pedig a vezetési tanácsadói hivatás színvonalának emelése és a CMC cím elismertségének növelése érdekében jött létre és dolgozik.

Az ICMCI a Certified Management Consultant (CMC) cím jogainak birtokosa, amely országonként, vagy régiónként egy nemzeti szövetséget (Magyar­országon a VTMSZ-t) meghatalmaz arra, hogy a CMC címeket adományozza, és azok megtartását kontrollálja.  Az ICMCI szabályozza a CMC cím megszerzésével és megtartásával kapcsolatos feltételeket és rendszeresen ellenőrzi azok betartását, illetve a cím célkitűzéseivel összhangban történő fejlesztését.

4.  A Szövetség céljai

A Szövetség legfőbb célja, hogy a tagok érdekében összefogja mindazon vezetési tanácsadó cégeket és tanácsadókat, amelyek/akik a szigorú szakmai és etikai követelményeket elfogadva elősegítik a vezetési tanácsadási szakma megbecsülésének és elismertségének növekedését, szakmai szabályainak kialakítását és azok megtartását.

A fő cél mellett a Szövetség a további céljai:

 • a magyarországi vezetési tanácsadási tevékenység fejlesztése, ösztönzése;
 • magas szakmai követelmények felállításával a vezetési tanácsadási szolgáltatások minőségének javítása;
 • a szakma és tagok érdekeinek védelme;
 • a tagok piacra jutási lehetőségeinek bővítése;
 • a szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése;
 • a vezetési tanácsadók és megrendelőik közötti etikus üzleti kapcsolatok kialakításának ösztönzése, fejlesztése;
 • a tagok közötti szakmai és üzleti együttműködés előmozdítása, a tagok közös üzleti fellépésének támogatása;
 • a tanácsadók továbbképzésének ösztönzése,
 • a nemzetközi akkreditációval rendelkező CMC cím elterjesztése
 • a CMC márka erősítése és védelme
 • a CMC címre épülő szakirányú és/vagy iparági minősítések bevezetése.

5. A Szövetség tevékenysége

A Szövetség céljainak elérése érdekében

 • kialakít és működtet egy szakmai és etikai keretrendszert;
 • az ICMCI mindenkori elvárásainak megfelelően működteti a CMC minősítési rendszert;
 • képviseli a szakma és a tagok érdekeit;
 • PR tevékenységet végez;
 • tevékenységi köréhez tartozó ügyekben ajánlásokat készít, javaslatokat és nyilatkozatokat tesz;
 • együttműködik más hazai és külföldi rokonszakmai egyesületekkel;
 • szakmai érdekképviseleti és lobbi tevékenységet fejt ki;
 • fórumot teremt a tudásgyarapításra, kapcsolatépítésre, valamint szakmai-piaci információkat biztosít a tagok közötti szakmai és üzleti együttműködésre;
 • keretet biztosít a közös, piaci alapú együttműködéshez;
 • elvégzi a Közgyűlés által meghatározott feladatokat.

6. A Szövetség tagjai lehetnek

A szövetség az alábbi tagsági formákat kínálja:

 • Vállalati tagság: vállalati tagok olyan vezetési tanácsadó cégek és önálló piaci szereplőként működő egyéni vezetési tanácsadó vállalkozások lehetnek, akik/amelyek a vállalati tagság megszerzéséhez és megtartásához szükséges, a 8. és 9. pontban részletezett feltételeket teljesítik.
 • Egyéni tagság: egyéni tagok olyan természetes személyek lehetnek, akik az egyéni tagság megszerzéséhez és megtartásához szükséges, a 8. és 10. pontban részletezett feltételeket teljesítik.
 • Tiszteletbeli tagság: a tiszteletbeli tagok a Szövetség azon korábbi egyéni tagjai közül kerülhetnek ki, akik visszavonultak az aktív munkától és tanácsadói tevékenységet már nem folytatnak.
 • Támogató tagság: támogató tagok lehetnek azok a magánszemélyek, jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek, akik/amelyek a Szövetség céljaival egyetértenek, a tevékenységét támogatásra érdemesnek tartják, de az egyéni, illetve a vállalati tagság feltételeit nem teljesítik.

A szövetség szolgáltatásai – a jelen Alapszabályban rögzített korlátozásokkal – minden tagszámára egyformán hozzáférhetők.

7. Tagozatok

A szövetség tagságán belül létrejöhetnek tagozatok, tartósan vagy ad-hoc jelleggel. A tagozatok a tagság biztosította kereteken belül önállóan működő, önszerveződő csoportok. Létrejöttük feltétele legalább öt tag deklarált együttműködése, továbbá kezdeményezés céljait és a tagozat működési rendjét leíró működési szabályzat, amelyet a Szövetség Elnöksége elfogad. A tagozatok tevékenységükhöz igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait – érdekképviselet, PR és lobbi vonatkozásában -, valamint a programjukban megfogalmazott célok érdekében jogosultak a VTMSZ tagozataként megjelenni.

A Szövetség különleges tagozata a CMC Tagozat, amely a CMC címmel érvényesen rendelkező egyéni tagok csoportja.  A CMC Tagozat a tagozati tagok által választott CMC Bizottság irányításával gondoskodik a CMC címek odaítéléséről, a címek megtartási szabályainak felügyeletéről, valamint a Szövetség időszakos ICMCI általi akkreditációjáról.

A tagozatok tagságáról a VTMSZ titkársága vezet nyilvántartást, valamint az egyéb adminisztratív teendőket is a titkárság látja el.

8. A szövetségi tagság általános feltételei

(1)     Függetlenség: A Szövetség egyéni és vállalati tagjai praktizáló vezetési tanácsadók lehetnek, akik/amelyek olyan mértékben függetlenek, hogy módjukban áll ügyfeleiknek elfogulatlan, professzionális tanácsot adni.

(2)     Szakértelem: Az egyéni és a vállalati tag legyen képes arra, hogy a vezetési tanácsadás egy, vagy több területén az ügyfelek problémáit elemezze, tanácsot adjon, és annak megvalósításához segítséget nyújtson.

(3)     Etika: A tagnak ki kell nyilvánítania, hogy elfogadja a Szövetség Etikai Kódexét, és hogy mindig az annak megfelelő szakmai és etikai mércét tartja szem előtt.

(4)     Szakmai gyakorlat: A tag-cégek („vállalati tag”) legalább egy munkatársának, illetve az egyéni tagoknak legalább hároméves igazolt gyakorlattal kell rendelkezniük a vezetési tanácsadás területén.

(5)     Képesítés: A tag-cég („vállalati tag”) tanácsadóinak, illetve az egyéni tagoknak magas szintű szakmai és módszertani ismeretekkel, tapasztalatokkal kell rendelkezniük a vezetési tanácsadás területén.

(6)     Ellenőrzés: A csatlakozni kívánó szervezeteknek, illetve természetes személyeknek el kell fogadniuk, hogy a tagsági feltételeknek való megfelelést a Szövetség ellenőrzi: egyrészt a tagság elnyerése előtt, másrészt akár a tag helyzetének megváltozása esetén, akár a Szövetség által előírt időszakonként.

9. A vállalati tagság speciális feltételei

9.1 A vállalati tagság megszerzésének feltételei

A vállalati tagság megszerzéséhez a jelentkezőnek csatlakozási kérelmet kell benyújtania az Elnökséghez (lásd 20. pont), amely a kérelem elbírálására jogosult.

A csatlakozás feltételei:

 • függetlenség;
 • gazdasági stabilitás;
 • a vezetési tanácsadói munka interjúkkal és az ügyfelek referenciái alapján igazolható minősége;
 • a Szövetség Etikai Kódexében rögzített követelményeknek megfelelő működés;
 • tanácsadóinak több mint 20%-a rendelkezik hazai, vagy nemzetközi minősítéssel saját szakterületén.

A jelentkezések formai megfelelőségét a Titkárság ellenőrzi, a tartalmi elbírálás, a referencia személy megkeresése, esetleg személyes interjúk lebonyolítása az Elnökség hatáskörébe tartozik.

A tag felvételéről a Szövetség Elnöksége (lásd 20. pont) dönt.

9.2   A vállalati tagság megtartásának feltételei

 • Az éves tagdíj megfizetése
 • Évente pontos és megbízható adatszolgáltatás a cég által foglalkoztatott tanácsadói létszámról
 • Lehetőség biztosítása a cég által foglalkoztatott vezetési tanácsadók szakmai továbbképzésére
 • Nyilatkozat az Etikai kódexnek megfelelő működésről

10. Az egyéni tagság speciális feltételei

10.1 Az egyéni tagság megszerzésének feltételei

Az egyéni tagság megszerzéséhez a jelentkezőnek csatlakozási kérelmet kell benyújtania az Elnökséghez (lásd 20. pont), amely a kérelem elbírálására jogosult. Csatlakozási feltételek:

 • Felsőfokú végzettség;
 • Legalább 3 éves vezetési tanácsadói gyakorlat;
 • Két ajánló VTMSZ tag;
 • A vezetési tanácsadói tapasztalatszerzés szempontjából legfontosabb projektek rövid leírása, amelyekben a jelentkező a csatlakozást megelőző 3 évben vett részt;
 • Egy referencia személy megadása a fenti projektek egyikéhez kapcsolódóan;
 • A VTMSZ Etikai Kódexének elfogadása, valamint legalább évi 600 órában végzett vezetési tanácsadási tevékenység.

A jelentkezések formai megfelelőségét a Titkárság ellenőrzi, a tartalmi elbírálás, a referencia személy megkeresése, esetleg személyes interjú lebonyolítása az Elnökség hatáskörébe tartozik.

A tag felvételéről a Szövetség Elnöksége (lásd 20.) dönt.

10.2 Az egyéni tagság megtartásának feltételei

 • Az éves tagdíj megfizetése, továbbá
 • Minden évben nyilatkozat arról, hogy a tanácsadó
  • az előző évben a VTMSZ Etikai Kódexében foglaltak betartásával végezte vezetési tanácsadói tevékenységét
  • az előző évben legalább 600 órában végzett vezetési tanácsadási tevékenységet
  • az előző évben szakmailag releváns képzésen való részvétellel gyarapította ismereteit, készségeit.

11. A tiszteletbeli tagság speciális feltételei

11.1 A tiszteletbeli tagság megszerzése

A tiszteletbeli tagság odaítéléséről tagi javaslatra a Elnökség (lásd 20. pont) dönt. A tiszteletbeli tagság létrejöttéhez szükséges a tiszteletbeli tag elfogadó nyilatkozata.

11.2 A tiszteletbeli tagság megszűnése reaktiválással

A Szövetség tiszteletbeli tagjai, amennyiben újra aktív tanácsadói tevékenységbe kezdenek, elveszítik a tiszteletbeli tagságukat, ugyanakkor egyéni tagságuk megújítását az Elnökséghez eljuttatott nyilatkozattal – tagfelvételi eljárás lefolytatása nélkül - kezdeményezhetik.

11.3 A tiszteletbeli tagság megszűnése egyéb módon

A tiszteletbeli tagság megszűnhet a tag tiszteletbeli tagságról való lemondásával is. A tiszteletbeli tagsági viszony fenntartásáról az Elnökség évente egyszer határoz, határozatáról az érintett tagot haladéktalanul értesíti és a soron következő Közgyűlésen közzéteszi a tiszteletbeli tagok jegyzékét.

12. A támogató tagság speciális feltételei

12.1 A támogató tagság megszerzése

A támogató tagság megszerzéséhez a jelentkezőnek csatlakozási kérelmet kell benyújtania az Elnökséghez (lásd 20.), amely a kérelem elbírálására jogosult.

A támogató tagság az Elnökség kezdeményezésére is felajánlható, ebben az esetben a támogató tagság létrejöttéhez szükséges a támogató tag elfogadó nyilatkozata.

12.2 A támogató tagság fenntartása

A támogató tagsági viszony fenntartásának feltétele a támogatói szándék fennállása és a tagságra vonatkozó általános feltételek teljesülése.

13. Nyilvántartás

A tagokról a VTMSZ Titkársága aktualizált tagjegyzéket vezet. A tagsági év naptári évre vonatkozik, a nyilvántartást a Titkárság az évi rendes közgyűlésre beküldött nyilatkozatok, illetve az addig és ott hozott döntések alapján készíti el.

14. A tagok jogai

A tagok jogosultak:

 • a Közgyűlésen az érvényes szabályozásnak megfelelő számú szavazati jogosultsággal (lásd 19. pont) részt venni és szavazni; szakmai tagozatot alapítani, illetve annak munkájában részt venni;
 • az Elnökség által előterjesztett és a tagság egészére nézve kötelező érvényű határozatok elfogadásáról szavazni;
 • az Elnökség nyilvános ülésein tanácskozási joggal részt venni;
 • a Szövetség működésével és a szakma ügyeivel kapcsolatban az Elnökséghez javaslatokat beterjeszteni;
 • a Szövetség rendezvényein részt venni, valamint a Titkárság által közzétett információkhoz hozzáférni;
 • a "VTMSZ tagja" megjelölést használni.

15.   A tagok kötelességei

A tagok kötelesek:

 • betartani a Szövetség által elfogadott Etikai Kódexet és más követelményeket;
 • eleget tenni a Szövetség által hozott döntéseknek;
 • értesíteni a Szövetséget a tagsági viszonyt érintő adatok változásáról;
 • fizetni a megállapított tagdíjat;
 • önmagukról hiteles adatokat közölni a Szövetség és a nyilvánosság felé.

16.   A tagság megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:

 • a tag kilépésével,
 • a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával;
 • a tag kizárásával;
 • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag saját elhatározása alapján indokolás nélkül kiléphet a Szövetségből. A tagnak kilépési szándékáról írásban kell értesítenie a Szövetség Elnökségét. A tag kilépési szándékát minden tagsági (naptári) év január 20-ig jelentheti be

 • a megadott határidőig benyújtott kilépési nyilatkozat esetén a tag tagsági viszonya a megelőző naptári év december 31-i hatállyal, „kilépéssel megszűnt” bejegyzéssel szűnik meg,
 • amennyiben a tag ezen határidőig nem nyújtja be írásban kilépési szándékát, úgy az adott évre tagnak kell tekinteni, vagyis a tagsági jogviszony megtartásának követelményei vonatkoznak rá, így az adott évre tagsági díj megfizetésére is kötelezett,
 • a tagnak a tagdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettsége azon év végéig tart, amelyben a kilépés hatályba lép.

Amennyiben a tag írásbeli felhívás ellenére nem teljesíti az Alapszabályban vagy más módon a tagra kötelezően előírt, továbbá az általa egyébként belépéskor vállalt kötelezettségeket, a szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén az Elnökség először köteles felszólítani a tagot tagdíjhátralékának befizetésére, másodízben pedig figyelmeztetni arra, hogy a fizetés elmulasztása a tagsági jogviszony felmondását vonja maga után. A felmondásról a szövetség Elnöksége dönt.

A tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely szövetségi tag vagy szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, aminek tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, és a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást.

A tagnak jogában áll a kizárási határozat ellen fellebbezéssel élni, a kérdést kivizsgálásra az Etikai Bizottság elé terjeszteni. Ez irányú kérését a tagnak írásban kell az Etikai Bizottsághoz eljuttatnia a határozat kézhezvételétől számított két héten belül.

A tagszervezet jogutód nélküli megszűnése, illetve egyéni tag halála esetén a tagsági jogviszony megszűnik.

A kizárás, illetve tagsági jogviszony felmondásának, vagy megszűnésének tényét a VTMSZ jogosult nyilvánosságra hozni.

Az a tag, amelyik/aki kilép, vagy tagsági jogviszonya felmondással megszűnik, vagy amelyet/akit a Szövetségből kizártak semmiféle jogot nem formálhat a Szövetség vagyonára, valamint semmilyen formában nem gyakorolhatja a tagokat megillető jogokat, így nem hivatkozhat szövetségi tagságára sem. Ezzel ellentmondó üzleti magatartás, információközlés, dokumentumok esetén a VTMSZ-nek jogában áll nyilvánosan vagy akár peres úton fellépni.

17.   Éves tagdíj

A Szövetségbe való belépéskor, és minden tagsági viszonyban megkezdett évben a tagnak éves tagdíjat kell fizetnie. Az egyéni és vállalati tagdíjak esetleges módosításáról az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt.

A tiszteletbeli és a támogatói tagdíjak mértékét az Elnökség határozza meg.

Az éves tagdíjat egy összegben, a közgyűlést követően kibocsátott számla alapján kell befizetni. Az év közben történő kilépés nem mentesíti a tagot az adott évre tagdíjfizetési kötelezettsége alól. A befizetett tagsági díj akkor sem igényelhető vissza, ha év közben a tagsági viszony bármilyen okból megszűnik.

A Szövetség Elnökségének kiegészítő tagdíj kiszabására van lehetősége, abban az esetben, ha azt az érintett tagok elfogadják.

18.   Közgyűlés

A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Minden vállalati tagnak írásban meg kell neveznie küldöttét/küldötteit, aki(k) a Közgyűlésen őt képviseli(k).

A részvételben akadályozott vállalati küldött, vagy egyéni tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult.

A Szövetség évente legalább egy Közgyűlést tart.

(1) Rendes Közgyűlés
Az évi rendes Közgyűlésen a következőket kell megtárgyalni:

 • az Elnökség beszámolója a Szövetség előző évi tevékenységéről és a pénzügyi helyzet alakulásáról;
 • az Elnökség részére a felmentvény megadása az előző évi tevékenység, illetve a pénzügyek kezelését illetően;
 • a vezető tisztségviselők szükség szerinti megválasztása;
 • az Elnökség javaslata a következő év tevékenységét, a költségvetés elveit  és a tagdíjakat illetően.
 • az Elnökség egyéb előterjesztései;
 • a tagok előzetesen benyújtott indítványai.

(2) Rendkívüli Közgyűlés
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a konkrét napirend meghatározásával, ha ezt a Szövetség Elnöksége vagy a tagoknak legalább egyharmada írásban kéri.

(3) Határozatképesség
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele képviselve van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes úgy a 15 napon belül megtartott megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés időpontját a meghívónak tartalmaznia kell.

(4) Összehívás
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal a tagokhoz eljuttatott meghívó útján. A meghívóhoz csatolni kell a tervezett napirendi pontokat.

A Közgyűlést az elnök vagy az alelnök, vagy a Közgyűlés által erre felkért személy vezeti le.

Az évente legalább egyszer megtartandó személyes megjelenéssel rendezett Közgyűlésen kívül további Közgyűlés személyes megjelenés nélkül is megtartható.

18.1 Döntéshozatal ülés tartása nélkül

A Közgyűlés összehívására jogosultak a személyes megjelenéssel tartott Közgyűlések közötti időszakban ülés tartása nélküli döntéshozatalt is kezdeményezhetnek. Ülés tartása nélküli döntéshozatalra felhívást minden tagnak meg kell küldeni, a javaslat pontos szövegével, a szavazás egyértelmű választási lehetőségeivel, a válaszadási határidő és a válaszcímzés pontos meghatározásával. A döntéshozatali felhívástól a válaszadási határidőig legalább 15 naptári napnak kell eltelnie.

A döntéshozatal eredményes, ha a szavazattal rendelkező tagok legalább fele adott le szavazatot.  Ellenkező esetben ismételt döntéshozatalra a felhívást újra ki kell küldeni minden tagnak, újabb, legalább 15 napos határidő megjelölésével.  Az ismételt döntéshozatal a beérkező szavazatok számától függetlenül eredményes.
Nyílt szavazás esetén a felhívás megküldése és a szavazatok megküldése a tagi kapcsolattartásban szokásos postai vagy elektronikus levelezésben történhet.  A szavazásra megjelölt határidőt követő három napon belül az Elnökség megállapítja a határozatot, és azt további három napon belül, a beérkezett nyílt szavazatok felsorolásával együtt a tagoknak megküldi.  A határozathozatal napja a szavazási határidő napja, vagy ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Bármely tag nyújthat be indítványt az Elnökséghez, melyben egy adott témát a teljes tagság körében lebonyolítandó szavazásra javasol. A javaslat elfogadásáról, illetve annak elutasításáról az Elnökség dönt.
Titkos szavazás ülés megtartása nélkül csak erre a feladatra alkalmas számítástechnikai eszközzel bonyolítható le, amely biztosítja a visszaélések elkerülhetőségét és a szavazatok megfelelő számbavételét.
Ha bármely tag Közgyűlés megtartását kívánja az adott határozat meghozatalára, akkor az Elnökségnek a Közgyűlést össze kell hívnia.

18.2 Közgyűlés tartása elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenléttel

Közgyűlés olyan elektronikus hírközlő eszköz útján is tartható, amely biztosítja minden tag számára a hozzáférés lehetőségét, a részvételre nem jogosultak kizárását, a résztvevők azonosítását, a teljes ülésről hang- és videofelvétel készítését, valamint a szavazatok egyértelmű jelzését és összesítését.

Az elektronikus hírközlő eszköz útján tartott Közgyűlés összehívására és határozatképességére vonatkozó szabályok megegyeznek a személyes részvétellel tartott Közgyűlés szabályaival, azzal az értelemszerű kiegészítéssel, hogy a meghívónak tartalmaznia kell az igénybe vett elektronikus hírközlő rendszerhez történő kapcsolódás módját.

19.   A tagok szavazatai

A Közgyűlésen a tagokat a mindenkor érvényben lévő szabályok szerinti szavazatszám illeti meg. A szavazati jogokra vonatkozó szabályokat a Közgyűlés határozza meg, illetve azokat csak a Közgyűlés módosíthatja, minden esetben jövőre utaló jelleggel, vagyis egy adott Közgyűlésen hozott ilyen irányú döntés csak a következő évtől lehet érvényes.

A szavazati jogokra vonatkozó érvényben lévő szabályozást, valamint az egyes tagokra megállapított szavazati jogokat a VTMSZ honlapján nyilvánosságra hozza.

A Közgyűlés határozatait az alábbiakban felsorolt ügyeken kívül a leadott szavazatok egyszerű többségével (50%+1 szavazat) hozza.

Az Alapszabály módosításához, valamint a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

20.   Az Ügyvezetés

Az ügyvezetést az Elnökség látja el. A Szövetség vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve, amelynek tagja az elnök, az alelnök, az előző ciklus leköszönő elnöke, a CMC tagozat mindenkori delegáltja, valamint három választott Elnökségi tag.

A Közgyűlés az elnököt, az alelnököt és az Elnökség további három tagját két évre választja, míg a leköszönő elnök, valamint a CMC tagozat mindenkori delegáltja továbbra is teljes jogú tagja az Elnökségnek, akiknek elnökségi tagságáról a Közgyűlés nem szavaz.

Amennyiben az alelnök, vagy az Elnökségi tagok a tisztük ellátására valamilyen okból képtelenek, helyettük a következő Közgyűlés új alelnököt, illetve Elnökségi tagot választ.

Az elnöki tisztség megüresedése esetén az elnöki teendőket a következő Közgyűlésig az alelnök látja el.

A választás előkészítésére az Elnökség Jelölő Bizottságot kér fel. A Jelölő Bizottság javaslatot tesz az Elnökség összetételére.

A tisztségviselők választására vonatkozó szavazás titkos. A szavazatok megszámlálását és az eredmény kihirdetését a Közgyűlés által választott Szavazatszedő Bizottság végzi.

A Szövetség nevében az elnök önállóan, az alelnök egy Elnökségi taggal együtt írhat alá.

21.   Az Ügyvezetés feladata

Az Elnökség ülését az elnökkel való egyeztetés alapján, illetőleg, ha ezt legalább két elnökségi tag kéri, a főtitkár hívja össze.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van és közülük legalább az egyik az elnök vagy az alelnök.

Az Elnökség egyszerű szavazattöbbséggel dönt. Amennyiben a szavazatok egyenlően oszlanak meg, az elnök vagy távollétében az alelnök szavazata a döntő.

Az Elnökség feladata:

 • a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
 • a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,
 • az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése,
  a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 • a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztviselők megválasztásának előkészítése,
 • a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése,
  a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 • részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre,
 • a tagság nyilvántartása,
 • a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 • a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
  a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele,
 • a 9.1, 10.1, 11.1 és 12.1 pontok alapján tag felvételéről való döntés.

Az Elnökség további feladatai és kötelezettségei:

 • képviselni a Szövetséget,
 • őrködni a Szövetség tekintélyén,
 • kezelni a Szövetség pénzügyeit,
 • a Szövetség nevében kötelezettséget vállalni, valamint felperesként, illetve alperesként eljárni,
 • megvalósítani a Szövetség éves programját,
 • intézni az Szövetség egyéb ügyeit úgy, hogy azok a Szövetség céljainak megvalósításához vezessenek.

Az Elnökség az ülésekről jegyzőkönyvet készít, amelyet minden taghoz eljuttat.

Amennyiben az Elnökség a tagság egészére nézve kötelező érvényű határozat elfogadását kezdeményezi, a Szövetség tagságának a határozatot szavazással kell megerősítenie.

22. Titkárság

Az Elnökség a Szövetség operatív ügyeinek intézésére titkárságot működtet, amelynek vezetője a Főtitkár.

A főtitkár kinevezéséről, munkatársak alkalmazásáról az Elnökség dönt. A főtitkár önállóan jogosult a szövetség pénzügyeinek intézésére és ezen ügyekben jogosult a Szövetség önálló képviseletére.

23. Etikai bizottság

A Közgyűlés kétévente háromtagú Etikai Bizottságot választ a tagokat érintő etikai kérdések kivizsgálására, amely a Közgyűlésnek felelős. Amennyiben a bizottság bármely tagja tisztének ellátására valamilyen okból képtelenné válik, helyette a következő Közgyűlés új bizottsági tagot választ.

24. Egyéb bizottságok

Az Elnökség meghatározott feladatok ellátására további bizottságokat is felállíthat. Ezen bizottságok tagjait az Elnökség nevezi ki.

Felügyelőbizottság

A Szövetség három tagból álló Felügyelőbizottság felállításáról rendelkezik.

A Felügyelőbizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

A Felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A Felügyelőbizottság köteles a tagok elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontjait a döntéshozó szerve ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság jogosult a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, munkavállalóktól felvilágosítást kérni.

A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A Felügyelőbizottság megválasztott tagjai:

HAVAS István
DR. KORNAI Gábor
DR. SALAMON Károly

A Felügyelőbizottsági tagok megbízatása határozatlan időtartamra szól.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

25.   Időtartam

A Szövetség határozatlan időre jön létre.

26.   Megszűnés

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont, a Szövetség céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

27.   Jogi háttér

Az itt nem érintett kérdésekben a magyar jog, azon belül is a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény előírásai az irányadók.